កញ្ញាទេពបូព្រឹក្ស ប្តឹ/ង/ទាមទារ/ជំ/ងឺចិត្ត១០ម៊ឺនដុល្លារពីបុរសអ្នកជះនឹងគប់ស្រាបៀរប្រមាថមើល/ងា/យលើរូបនាង(មានវីដេអូ)

កញ្ញាទេពបូព្រឹក្ស ប្តឹ/ង/ទាមទារ/ជំ/ងឺចិត្ត១០ម៊ឺនដុល្លារពីបុរសអ្នកជះនឹងគប់ស្រាបៀរប្រមាថមើល/ងា/យលើរូបនាង(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *