ម្តាយអតីតប៉ូលិស លើកដៃសំពះយំសស្រាក់ ក្រោយអ្នកភូមិដេ.ញចេញពីភូមិ មិនឱ្យនៅ(មានវីដេអូ)

ម្តាយអតីតប៉ូលិស លើកដៃសំពះយំសស្រាក់ ក្រោយអ្នកភូមិដេ.ញចេញពីភូមិ មិនឱ្យនៅ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *