ភ្លុកទឹកភ្លុកដី ផ្ទុះមហាជនជួយឧបត្ថមដល់ ថា ស្រីណុច ជាហូរហែរ ក្រោយដឹងប្រវត្តិដ៏កម្សត់របស់ប្អូន..

ភ្លុកទឹកភ្លុកដី ផ្ទុះមហាជនជួយឧបត្ថមដល់ ថា ស្រីណុច ជាហូរហែរ ក្រោយដឹងប្រវត្តិដ៏កម្សត់របស់ប្អូន..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *