ពុទ្ធោអើយ! យក-កាំ-បិត-កា-ប់-ម្ដាយ បណ្តាលឲ្យ-រ-ង-រ-បួ-ស-ដៃ-ខាងស្ដាំ​ ដេរចំនួន១៥ថ្នេរ

ពុទ្ធោអើយ! យក-កាំ-បិត-កា-ប់-ម្ដាយ បណ្តាលឲ្យ-រ-ង-រ-បួ-ស-ដៃ-ខាងស្ដាំ​ ដេរចំនួន១៥ថ្នេរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *