ប្រុសណាមិនឈឺ ពូម៉ៅបានត្រឹមកាត់ចិត្តទាំងទឹកភ្នែករួច ចែដាណា បង្ហើបចំពោះពូមង្គលម្នាក់ចូលស្តីដណ្តឹងយកតែ(មានវីដេអូ)

ប្រុសណាមិនឈឺ ពូម៉ៅបានត្រឹមកាត់ចិត្តទាំងទឹកភ្នែករួច ចែដាណា បង្ហើបចំពោះពូមង្គលម្នាក់ចូលស្តីដណ្តឹងយកតែ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *