បែកធ្លាយ នាយកសាលាព្រៃព្នៅ យកថ្លៃភាស៊ីកង់ម៉ូតូពីសិស្ស និងយកប្រចាំខែម្នាក់ ៦ពាន់រៀល រាប់មុឺនដុល្លារ(មានវីដេអូ)

បែកធ្លាយ នាយកសាលាព្រៃព្នៅ យកថ្លៃភាស៊ីកង់ម៉ូតូពីសិស្ស និងយកប្រចាំខែម្នាក់ ៦ពាន់រៀល រាប់មុឺនដុល្លារ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *