លោកបូភត្រ្តា លម្អិតករណីរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គឡើងពីខេត្ត មកភ្នំពេញ(មានវីដេអូ)

លោកបូភត្រ្តា លម្អិតករណីរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គឡើងពីខេត្ត មកភ្នំពេញ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *