ក្តៅៗអស់ទ្រាំ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចេញមុខបកស្រាយឆ្លើយតប ទៅ សឿ សុធារ៉ា ក្រោយចេញសារចង់បាន លោកធ្វើប្តីច្រើនដង(មានវីដេអូ)

ក្តៅៗអស់ទ្រាំ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចេញមុខបកស្រាយឆ្លើយតប ទៅ សឿ សុធារ៉ា ក្រោយចេញសារចង់បាន លោកធ្វើប្តីច្រើនដង(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *