ក្រេាយដឹងរឿងសស្សសាលាលិ.ចទូក សុខ ពិសី និយាយទំាងអួ.លដើម.ក ថា…

ក្រេាយដឹងរឿងសស្សសាលាលិ.ចទូក សុខ ពិសី និយាយទំាងអួ.លដើម.ក ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *