ស្ដាប់ក្មួយស្រី វី ចាន់បូរ៉ា អាយុ ១.២ ឆ្នាំ និយាយពីហេតុការលិចទូកដនៅស្រុកលើកដែក

ស្ដាប់ក្មួយស្រី វី ចាន់បូរ៉ា អាយុ ១.២ ឆ្នាំ និយាយពីហេតុការលិចទូកដនៅស្រុកលើកដែក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *