ម្ចាស់អាជីវកម្មទូក-ដ ២នាក់ និងអ្នកបើកទូកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយ ក្រោយមានករណីលេចទូក(មានវីដេអូ)

ម្ចាស់អាជីវកម្មទូក-ដ ២នាក់ និងអ្នកបើកទូកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយ ក្រោយមានករណីលេចទូក(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *