ទើបការថ្ងៃមុនសោះ ឥឡូវបាន 1 ឆ្នាំបាត់, រំភើបរឿងនេះពេក វីរៈ និច ដាច់ចិត្តទំលាយចេញមកថា

ទើបការថ្ងៃមុនសោះ ឥឡូវបាន 1 ឆ្នាំបាត់, រំភើបរឿងនេះពេក វីរៈ និច ដាច់ចិត្តទំលាយចេញមកថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *