បែកធ្លាយ បេក្ខជនថុល សុភិទិ ជាកូនប្រុសលោកផ្កាយ២ ស្រាប់តែតិច​ ម៉េង ទប់ចិត្តមិនជាប់ក៏ទម្លាយការងារ​ថា

បែកធ្លាយ បេក្ខជនថុល សុភិទិ ជាកូនប្រុសលោកផ្កាយ២ ស្រាប់តែតិច​ ម៉េង ទប់ចិត្តមិនជាប់ក៏ទម្លាយការងារ​ថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *