ក្រោយ​ ចឺម បង្ហោះរូបថតជាមួយអតីតសង្សារម្ដងដល់ទៅ២នាក់, សេង សុខឃីម ពោលពាក្យថា ​…

ក្រោយ​ ចឺម បង្ហោះរូបថតជាមួយអតីតសង្សារម្ដងដល់ទៅ២នាក់, សេង សុខឃីម ពោលពាក្យថា ​…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *