សន​ដារ៉ា​វិភាគ​ចំៗ​ មកពីមន្ត្រី មិនមានការ ទទួលខុសត្រូវ ទើបមានករណីលិចទូកើតឡើង

សន​ដារ៉ា​វិភាគ​ចំៗ​ មកពីមន្ត្រី មិនមានការ ទទួលខុសត្រូវ ទើបមានករណីលិចទូកើតឡើង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *