មហាជនបារម្ភ ក្រោយឃើញ ពាក់មី មានជំងឺគ្រុនឈាមចូលមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ

មហាជនបារម្ភ ក្រោយឃើញ ពាក់មី មានជំងឺគ្រុនឈាមចូលមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *