ធ្លាយ​ វី​ដេ​អូ អ្នក​រាំ​តាម​រោងការ ​បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំចឹងៗ ត្រូវបានមហាជនរិះគន់ ស្នើរឲ្យក្រសួងពិនិត្រ(មានវីដេអូ)

ធ្លាយ​ វី​ដេ​អូ អ្នក​រាំ​តាម​រោងការ ​បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំចឹងៗ ត្រូវបានមហាជនរិះគន់ ស្នើរឲ្យក្រសួងពិនិត្រ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *