អ្នក​រួម​អាជីព​ធូរធារ​អស់​ហើយ, ខ្ញុង សន្យានឹងខ្លួនឯងថា ដរាបណា​ជីវិ.ត​ខ្ញុំ​នៅ ខ្ញុំ​មិន​អោយ…

អ្នក​រួម​អាជីព​ធូរធារ​អស់​ហើយ, ខ្ញុង សន្យានឹងខ្លួនឯងថា ដរាបណា​ជីវិ.ត​ខ្ញុំ​នៅ ខ្ញុំ​មិន​អោយ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *