ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌ្ឍី សម្តែងបានយ៉ាងល្អលើឆាកដ៏អស្ចារ្យ MGI, ប៉ូគឹមថេង សំពះសុំអភិបាលខណ្ឌដកពាក្យបណ្តឹង(មានវីដេអូ)

ពេជ្រ វត្តីសារ៉ាវឌ្ឍី សម្តែងបានយ៉ាងល្អលើឆាកដ៏អស្ចារ្យ MGI, ប៉ូគឹមថេង សំពះសុំអភិបាលខណ្ឌដកពាក្យបណ្តឹង(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *