យាយក្មេ.ងស្រី ចេញមុខឆ្លើយតប ចំពេាះការ​បកស្រាយ​ខាង​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធ​បុ​ផ្ភា(មានវីដេអូ)

យាយក្មេ.ងស្រី ចេញមុខឆ្លើយតប ចំពេាះការ​បកស្រាយ​ខាង​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធ​បុ​ផ្ភា(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *