ចៅម៉ែ: បង្រៀនអោយចេះមើលរាសីខ្លួនឯង ពេលរកស៊ីធ្លាក់ឬក៏ឆុងនឹងឆ្នាំ…ឆ្នាំជូត ឆ្លូវ ខាល ម្សាញ់ វក កុរ(មានវីដេអូ)\

ចៅម៉ែ: បង្រៀនអោយចេះមើលរាសីខ្លួនឯង ពេលរកស៊ីធ្លាក់ឬក៏ឆុងនឹងឆ្នាំ…ឆ្នាំជូត ឆ្លូវ ខាល ម្សាញ់ វក កុរ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *