បាត់​មុខ​យូរ, ពូចក់ សារភា.ព​រឿង​ទៅ​វត្តភ្នំ​បាន​២​ដង​គត់​ និង​សន្យា​ថា..

បាត់​មុខ​យូរ, ពូចក់ សារភា.ព​រឿង​ទៅ​វត្តភ្នំ​បាន​២​ដង​គត់​ និង​សន្យា​ថា..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *