ឃើញ ទេព បូព្រឹក្ស កំពុងពពោះជិតសម្រាល ស្រាប់តែ ចែតា ចេញមុខសន្យាយ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា

ឃើញ ទេព បូព្រឹក្ស កំពុងពពោះជិតសម្រាល ស្រាប់តែ ចែតា ចេញមុខសន្យាយ៉ាងចា.ក់ដោ.តថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *