ពូឈឹម ប្រកាសជួ.យលុយ ៥ពាន់ដូល្លារ ដល់អ្នកលក់លៀសហាល(មានវីដេអូ)

ពូឈឹម ប្រកាសជួ.យលុយ ៥ពាន់ដូល្លារ ដល់អ្នកលក់លៀសហាល(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *