មិនមើលនឹងភ្នែក ទទួលដំណឹង ម្ដាយ សឿ សុធារ៉ា ភ្លាម ឧកញ៉ា ខេមរៈ សិរីមន្ត ចេញមុខជួយ 2000$ និង និយាយថា…(មានវីដេអូ)

មិនមើលនឹងភ្នែក ទទួលដំណឹង ម្ដាយ សឿ សុធារ៉ា ភ្លាម ឧកញ៉ា ខេមរៈ សិរីមន្ត ចេញមុខជួយ 2000$ និង និយាយថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *