មានពាក្យចចាមរ៉ាមពេក! ជេ ស៊ីកា ព្រមចេញមុខ និយាយរឿងគេថា ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយ នាយ ចឺម បែបនេះ…(មានវីដេអូ)

មានពាក្យចចាមរ៉ាមពេក! ជេ ស៊ីកា ព្រមចេញមុខ និយាយរឿងគេថា ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយ នាយ ចឺម បែបនេះ…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *