ពុទ្ធោ! សឿ សុធា​រ៉ា សច្ចារបែបនេះចំពោះម្តាយ ខណះកំពុង កោសក់ ក្នុងវត្ត ហើយ កូនស្រី និយាយពី ឪពុកថា..(មានវីដេអូ)

ពុទ្ធោ! សឿ សុធា​រ៉ា សច្ចារបែបនេះចំពោះម្តាយ ខណះកំពុង កោសក់ ក្នុងវត្ត ហើយ កូនស្រី និយាយពី ឪពុកថា..(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *