ប៉ះគ្នាហើយ! កំលោះអភិជន លក់លៀសហាល ទៅជួប ខាត់សុឃីម ដល់ផ្ទះ បានលុយច្រើនសន្ធឹក ពិសេស អ្នកអាមេរិកថា…(មានវីដេអូ)

ប៉ះគ្នាហើយ! កំលោះអភិជន លក់លៀសហាល ទៅជួប ខាត់សុឃីម ដល់ផ្ទះ បានលុយច្រើនសន្ធឹក ពិសេស អ្នកអាមេរិកថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *