ស្រៀវជំនួស! លីម តិចម៉េង មិនរសាយការគាំទ្រមែន ទៅទីណាផ្អើលទីនឹង ស្រីៗចោមរួមថើបព្រាត(មានវីដេអូ)

ស្រៀវជំនួស! លីម តិចម៉េង មិនរសាយការគាំទ្រមែន ទៅទីណាផ្អើលទីនឹង ស្រីៗចោមរួមថើបព្រាត(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *