សូដា នីតា ប្រកាស​លើកលែង​បំណុ.ល​ជិត​៥ម៉ឺនដុល្លារ ដែល​សឿ សុធារ៉ា ជំពា.ក់ និង​ចូល​បុណ្យ​ចំនួន…(មានវីដេអូ)

សូដា នីតា ប្រកាស​លើកលែង​បំណុ.ល​ជិត​៥ម៉ឺនដុល្លារ ដែល​សឿ សុធារ៉ា ជំពា.ក់ និង​ចូល​បុណ្យ​ចំនួន…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *