ភរិយា​លោក​ ស៊ុក សោភា ថា បើ​អោយ​ខ្ញុំ​រើស​រវាង ​Vanda or G-David ខ្ញុំ​រើស​យក…(មានវីដេអូ)

ភរិយា​លោក​ ស៊ុក សោភា ថា បើ​អោយ​ខ្ញុំ​រើស​រវាង ​Vanda or G-David ខ្ញុំ​រើស​យក…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *