ពេជ្រ ចរណៃ ពេទ្យថៃបើកកិច្ចប្រជុំ២ថ្ងៃ ចុងក្រោយយល់ព្រមសង្រ្គោះជីវិត ទាំងមិនគួរជឿ(មានវីដេអូ)

ពេជ្រ ចរណៃ ពេទ្យថៃបើកកិច្ចប្រជុំ២ថ្ងៃ ចុងក្រោយយល់ព្រមសង្រ្គោះជីវិត ទាំងមិនគួរជឿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *