បុរសម្ចាស់ម៉ូតូធំម្នាក់អត់ស្គាល់ វង្ស ណយ ចង់សាកក្បាច់គុ.ណ ចុងក្រោយជួបលទ្ធផ.លបែបនេះ… (មានវីដេអូ)

បុរសម្ចាស់ម៉ូតូធំម្នាក់អត់ស្គាល់ វង្ស ណយ ចង់សាកក្បាច់គុ.ណ ចុងក្រោយជួបលទ្ធផ.លបែបនេះ…
(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *