ដឹងមូលហេតុច្បាស់ហើយមន្ត្រីពាក់សាក់ប្រាំបាញ់មនុស្សស្.លា.ប់ម្នាក់(មានវីដេអូ)

ដឹងមូលហេតុច្បាស់ហើយមន្ត្រីពាក់សាក់ប្រាំបាញ់មនុស្សស្.លា.ប់ម្នាក់(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *