ទ្រី ដាណា ប្រាប់​ថា អត់​មាន​បង​ប្អូន​ទេ ដល់​គេ​សួរ​ថា ចុះ​បង​ស្រី ទ្រី សុផានិត​ ស្រាប់តែ​ឆ្លើយ​ថា…(មានវីដេអូ)

ទ្រី ដាណា ប្រាប់​ថា អត់​មាន​បង​ប្អូន​ទេ ដល់​គេ​សួរ​ថា ចុះ​បង​ស្រី ទ្រី សុផានិត​ ស្រាប់តែ​ឆ្លើយ​ថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *