ព័ត៌មាន​ជុំវិញ ប្រទះឃើញត្រី​យក្ស ចម្លែក​មួយ​ក្បាល​ទំហំ​ប៉ុន​មនុស្ស រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ កស្សិណ​អង្គរ(មានវីដេអូ)

ព័ត៌មាន​ជុំវិញ ប្រទះឃើញត្រី​យក្ស ចម្លែក​មួយ​ក្បាល​ទំហំ​ប៉ុន​មនុស្ស រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ កស្សិណ​អង្គរ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *