ពុទ្ធោ!!ដឹងការពិតទើបអាណិត អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ទម្លាយឱ្យដឹង​ថា ​ខ្លួន​ឯង​ចាញ់​បោ.ក​គេពូម៉ៅ រួចដាស់តឿនថា(មានវីដេអូ)

ពុទ្ធោ!!ដឹងការពិតទើបអាណិត អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ទម្លាយឱ្យដឹង​ថា ​ខ្លួន​ឯង​ចាញ់​បោ.ក​គេពូម៉ៅ រួចដាស់តឿនថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *