ឆ្ងល់ចេះតែបាត់លុយរាល់ថ្ងៃ! ចែទ្រី ដាណាព្រមទម្លាយចេញលុយដែលបាត់ត្រូវស្រ្តីមេដោះលួ.ចយកអស់រាប់មុឺនដុល្លារ(មានវីដេអូ)

ឆ្ងល់ចេះតែបាត់លុយរាល់ថ្ងៃ! ចែទ្រី ដាណាព្រមទម្លាយចេញលុយដែលបាត់ត្រូវស្រ្តីមេដោះលួ.ចយកអស់រាប់មុឺនដុល្លារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *