ក្តៅចិត្តត្រង់ប៉ារ៉ូ គេច្រៀងឌឺឲ្យថា “ជិតក្លាយជាឪគេនៅឡេឡឺ ធ្វើឡេលៗ…” ពេក មានអី G-Devith ចេញមុខដាក់វិញ(មានវីដេអូ)

ក្តៅចិត្តត្រង់ប៉ារ៉ូ គេច្រៀងឌឺឲ្យថា “ជិតក្លាយជាឪគេនៅឡេឡឺ ធ្វើឡេលៗ…” ពេក មានអី G-Devith ចេញមុខដាក់វិញ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *