ជិតដល់ថ្ងៃពិសេស លោក ឈឹម សក្កដា ដេកលែងលក់ហើយ ដល់ថ្នាក់ ទំលា.យរូបថតជាមួយ ពេជ្រ សោភា តំាងយប់ រួចពោលថា….

ជិតដល់ថ្ងៃពិសេស លោក ឈឹម សក្កដា ដេកលែងលក់ហើយ ដល់ថ្នាក់ ទំលា.យរូបថតជាមួយ ពេជ្រ សោភា តំាងយប់ រួចពោលថា….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *