មើលទៅស្រឡាញ់ចៅណាស់​ ! ចុងសប្តាហ៍ តា វ៉ិចទ័រ នៅផ្ទះមើលចៅ, ក្នា.ញ់មុខ អូនមេរ៉ា ពេក ពោលពាក្យនេះចេញមកថា…

មើលទៅស្រឡាញ់ចៅណាស់​ ! ចុងសប្តាហ៍ តា វ៉ិចទ័រ នៅផ្ទះមើលចៅ, ក្នា.ញ់មុខ អូនមេរ៉ា ពេក ពោលពាក្យនេះចេញមកថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *