ឆ្នាំនេះ មិនខុសពីឆ្នាំមុន ចំថ្ងៃយអុំទូក Riya នាំ ទែនទែន មកលេងស្វាមី ជាប់ប្រចាំការ ដល់កន្លែងធ្វើការ(មានវីដេអូ)

ឆ្នាំនេះ មិនខុសពីឆ្នាំមុន ចំថ្ងៃយអុំទូក Riya នាំ ទែនទែន មកលេងស្វាមី ជាប់ប្រចាំការ ដល់កន្លែងធ្វើការ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *