ពេជ្រ សោភា និង ឆឹម សក្កដា ចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យ ធ្វើឲ្យ ចែដាណា នៅលែងសុខ ក៏បានធ្វើរឿងនេះជូនហើយ នោះគឺ…

ពេជ្រ សោភា និង ឆឹម សក្កដា ចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យ ធ្វើឲ្យ ចែដាណា នៅលែងសុខ ក៏បានធ្វើរឿងនេះជូនហើយ នោះគឺ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *