ស៊ូ​បែ.ក​ក្បាល​មិន​ឲ្យ​ពិ.ការ​បេះដូង! ក្រោយ​ត្រូវ​៥​ថ្នេរ ​ពូចក់ ​ពោល​ពាក្យ​ថា…

ស៊ូ​បែ.ក​ក្បាល​មិន​ឲ្យ​ពិ.ការ​បេះដូង! ក្រោយ​ត្រូវ​៥​ថ្នេរ ​ពូចក់ ​ពោល​ពាក្យ​ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *