លោក Joe ​Biden ​ថតរូបស៊ែល​ហ្វីយ៉ាង​រីករាយ ​ជាមួយក្រុម​ការងារកម្ពុជា ​ពេលមកប្រជុំ​កំអាស៊ាននៅកម្ពុជា​

លោក Joe ​Biden ​ថតរូបស៊ែល​ហ្វីយ៉ាង​រីករាយ ​ជាមួយក្រុម​ការងារកម្ពុជា ​ពេលមកប្រជុំ​កំអាស៊ាននៅកម្ពុជា​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *