ពិតឬទេ? ជី ដេ​វីត លើកឡើងចំៗថា មហាជន​មិន​គួរ​ ឲ្យ​ភ័យ​ខ្លាច ​ដូច​អ្នកសិល្បៈ ទេ ព្រោះតែ….

ពិតឬទេ? ជី ដេ​វីត លើកឡើងចំៗថា មហាជន​មិន​គួរ​ ឲ្យ​ភ័យ​ខ្លាច ​ដូច​អ្នកសិល្បៈ ទេ ព្រោះតែ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *