ឃើញ​ប្រុ.សៗ​ថា​ឲ្យ​ ស្រីៗ​រឿង​ល.ង់​ស្នេហ៍​ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ព្រុយ​ណេ ហ្វីយ៉ាតា ​ដាក់​ទៅ​ប្រុសៗ​វិញថា

ឃើញ​ប្រុ.សៗ​ថា​ឲ្យ​ ស្រីៗ​រឿង​ល.ង់​ស្នេហ៍​ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ព្រុយ​ណេ ហ្វីយ៉ាតា ​ដាក់​ទៅ​ប្រុសៗ​វិញថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *