ស្ងាត់​ៗ អៀ ម៉េងលិ ដាក់​ប៉ុន្មាន​ប៉ុស្តិ៍​ជាមួយ​សង្សារ​ចាស់ ​អ្នកគាំទ្រ ​សរសើរ​ នាយចឺម ព្រាត​ថា…

ស្ងាត់​ៗ អៀ ម៉េងលិ ដាក់​ប៉ុន្មាន​ប៉ុស្តិ៍​ជាមួយ​សង្សារ​ចាស់ ​អ្នកគាំទ្រ ​សរសើរ​ នាយចឺម ព្រាត​ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *