ក្តៅៗ សឿ សុធារ៉ា ចេញវីដេអូ និយាយរឿង សូដានីតា មិនយកបំណុល 5០០០០$ និង ស្នើរអុចធូប ខមាទោសម្តាយ បន្ទាន់..

ក្តៅៗ សឿ សុធារ៉ា ចេញវីដេអូ និយាយរឿង សូដានីតា មិនយកបំណុល 5០០០០$ និង ស្នើរអុចធូប ខមាទោសម្តាយ បន្ទាន់..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *