អ្នក​បើក​រថយន្ដ Ford បុ.ក​ម៉ូតូ​ស អមនាំ​ក្បួន​ប្រតិ​ភូ ត្រូវ​បញ្ជូ.ន​ទៅ​តុលា.កា​រ​ហើយ

អ្នក​បើក​រថយន្ដ Ford បុ.ក​ម៉ូតូ​ស អមនាំ​ក្បួន​ប្រតិ​ភូ ត្រូវ​បញ្ជូ.ន​ទៅ​តុលា.កា​រ​ហើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *